Door het gebruik van onze website stemt u in met het gebruik van cookies.
Door het gebruik van onze website stemt u in met het gebruik van cookies.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Bureau de Jong B.V.

1. Bureau de Jong B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75501406.

2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Bureau de Jong B.V., onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever, alsmede in het kader van opdrachten waarbij derden worden ingeschakeld.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Bureau de Jong B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

3. Definities:
3.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
3.1.1 Bureau de Jong B.V., de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden
3.1.2 Opdrachtgever: degene voor wie Bureau de Jong B.V. zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen
3.1.3 Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Bureau de Jong B.V., voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
3.1.4 Partij(en): de partijen (of één van hen) die hun geschil door middel van ADR wensen op te lossen.

4. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen Bureau de Jong B.V., tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Overeenkomst:
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Bureau de Jong B.V. is aanvaard.

6. Declaratie:
6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
6.2 Verrichte werkzaamheden en door opdrachtgever te betalen kosten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt,
6.3 waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bureau de Jong B.V. is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
6.4 Bureau de Jong B.V.is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie, zonder dat daarvoor een (nadere) mededeling als bedoeld in artikel 6:127 BW vereist is.

7. Aansprakelijkheid:
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Bureau de Jong B.V., is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
7.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Bureau de Jong B.V. beperkt tot een bedrag van € 2.500,-.
7.3 Bureau de Jong B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bureau de Jong B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Bureau de Jong B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Bureau de Jong B.V. indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
7.5 De opdrachtgever vrijwaart Bureau de Jong B.V. van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Bureau de Jong B.V. /of één van haar medewerkers.

8. Geschillen:
8.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter ter standplaats van Bureau de Jong B.V tenzij Bureau de Jong B.V. kiest voor de op grond van de wet bevoegde rechter.

9. Nederlands recht:
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bureau de Jong B.V. is onderworpen aan Nederlands recht.

Ontwikkeld door MediaHuis Venray